Regulamin Konkursu Instagram

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM  YEZEY.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Instagram, na profilu „yezey.pl” jest YEZEY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33/13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000996702, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5252928158, REGON: 52342164000000.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest YEZEY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33/13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000996702, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5252928158, REGON: 52342164000000 (dalej „Fundator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „yezey.pl” w serwisie społecznościowym Instagram, prowadzonym pod adresem https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 9. g. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są towary każdorazowo wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Instagram, na profilu https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Instagram na profilu https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Instagram na profilu https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie


 1. Zadaniem Uczestnika jest obserwowanie profilu Organizatora @yezey.pl; polubienie posta konkursowego oraz oznaczenie dwóch kont (znajomych) w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie tylko jeden raz.
 3. Organizator dokona wylosowania jednej z osób biorących udział w Konkursie i ogłosi zwycięzcę w odpowiedzi na komentarz osoby wygranej pod Konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród


 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji profilu na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od opublikowania informacji o nagrodzie o której mowa powyżej na fanpage`u https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg== wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  - imię i nazwisko
  - adres do doręczenia nagrody
  - numer telefonu
  - e-mail do śledzenia paczki

 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 6. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. V.
 7. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do wysyłki lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
  • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
  • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
  • ingerują w mechanizm działania konkursu;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  • nie ukończyli 18 lat.
 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 1. Uczestnik naprawi szkody poniesione przez Organizatora jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.
 2. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram pod adresem https://instagram.com/yezey.pl?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg== i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Instagramu lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://yezey.pl/pages/regulamin-konkursu-yezey